Fairlawn   

2935 W. Market St.

Akron, Ohio 44333
330.867.3366

BH School

Broadview Heights     

8009 Broadview Rd.
Broadview Hts, Ohio 44147
440.838.0707

Wadsworth School

Wadsworth 

1118 High St.

Wadsworth, Ohio 44281
330.335.700

Stow School

Stow 

845 Graham Rd.

Stow, Ohio 44224
330.867.3366